2015_0219_06.jpg
Romana Łapa,
Język prawny w  świetle analizy językoznawczej. Wybrane zagadnienia składniowe


Wydanie I
Poznań 2015

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-82-4
ss. 328


Publikacja wpisuje się w nurt
badań nad polskim językiem prawnym. Czerpiąc z dorobku językoznawstwa i teorii prawa, autorka omawia w niej specyfikę składniową współczesnych aktów normatywnych. Analizuje kategorie semantyczne najsilniej związane z odtwarzaną w ustawach prawnych przestrzenią administracyjno- prawną. Jedną z nich jest modalność służąca charakterystyce uczestników regulacji prawnych jako podmiotów z przysługującym im prawem bądź nałożonym na nich obowiązkiem. Przedmiot rozważań stanowią również znaczenia form gramatycznych, którymi ujmuje się osobowych i instytucjonalnych uczestników określonych regulacji.


Nakład wyczerpany
Spis treści