2013_0176_22.jpg
Karol Siemaszko,
Sąd Obywatelski w Londynie. Organizacja i orzecznictwo

Wydanie I
Poznań 2013

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-25-1
ss. 126

Rosnące zainteresowanie dziejami polskiego rządu na emigracji przynosi coraz większą liczbę wartościowych, opartych na wnikliwej kwerendzie źródłowej opracowań. Do takich należy praca Karola Siemaszko, poświęconą mało znanej instytucji sądowej, jaką był Sąd Obywatelski, utworzony na mocy dekretu Prezydenta RP z dnia 8 września 1950 r. o Sądach Obywatelskich na Obczyźnie. Niewątpliwie, działalność Sądu Obywatelskiego, stanowi drobny element, składający się na obraz emigracyjnego życia Polaków po
II wojnie światowej. Jednak bez pełnej znajomości wszystkich elementów obraz ten nie będzie pełny.

Nakład wyczerpany
Spis treści