2013_0169_15.jpg
Stanisław Bąba, Piotr Fliciński,
Jarosław Liberek, Krzysztof Skibski,
Szkice frazeologiczne,
red. naukowy Gabriela Dziamska-Lenart

Wydanie I
Poznań 2013

Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-63664-16-9
ss. 234

Prezentowany tom Szkiców frazeologicznych jest tomem szczególnym, zawiera bowiem teksty zespołu poznańskich badaczy frazeologii, Profesora Stanisława Bąby i Jego uczniów, Jarosława Liberka, Piotra Flicińskiego i Krzysztofa Skibskiego. Zebrane tu artykuły (w większości współautorskie) ukazują wielonurtowość badań frazeologicznych prowadzonych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematycznie skupiają się wokół takich zagadnień, jak zmiany w zasobie frazeologicznym współczesnej polszczyzny, sposoby pomnażania zbioru polskich frazeologizmów, wariantywność, innowacyjność i poprawność frazeologiczna, a także poprawność ortograficzna w zakresie frazeologii, stylistyczne funkcje frazeologizmów w tekstach literatury pięknej. W kilku studiach Autorzy akcentują problemy frazeograficzne, ukazując wielokształtność takich tradycyjnych związków wyrazowych, jak np. odrodzić się, odradzać się, powstać, powstawać jak (niczym) Feniks z popiołów; być, znaleźć się między Scyllą a (i) Charybdą, a także proponując leksykograficzne ujęcie nowych związków wyrazowych (np. strzelić sobie w stopę, wejść (wskoczyć) w czyje (jakie) buty, zamiatać coś pod dywan). Poszukiwaniom stylistycznych uwarunkowań użyć frazeologizmów w testach artystycznych (poetyckich i prozatorskich, m.in. we fraszkach, w wierszach Ewy Lipskiej, w powieściach Władyslawa Terleckiego) poświęcone są studia J. Liberka, P. Flicińskiego i K. Skibskiego.

Nakład wyczerpany
Spis treści