2006_0055_05
Non omnis moriar
Katolicki cmentarz w Mogilnie,
red. Danuta Konieczka-Śliwińska

Wydanie I, Poznań 2006
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-60517-03-7
ISBN 978-83-60517-03-1
Nakład: 1100 egz.
ss. 164

Praca zbiorowa prezentująca historię
i współczesność nekropolii w Mogilnie. Autorzy prezentują zasys dziejów cmentarza. Omawiają przykłady rewitalizacji jego najstarszj części, organizacji i zarządzania współczesnym cmentarzem. Prezentują jego współczesną architekturę, duchowy
i kulturowy wymiar, wreszcie zamieszczają liczne noty biograficzne zasłużonych dla miatsa Mogilna
i regionu pochowanych na nim osób.

Nakład wyczerpany
Spis treści