2006_0053_03
Tomasz Paluszyński,
Czy Rosja uczestniczyła w pierwszym rozbiorze Polski czyli co zaborcy zabrali Polsce w trzech rozbiorach? Nowe określenie obszarów rozbiorowych Polski w kontekście analizy przynależności i tożsamości poństwowej Księstw Inflanckiego i Kurlandzkiego, prawnopaństwowego stosunku Polski i Litwy oraz podmiotowości przedrozbiorowej Rzeczpospolitej


Wydanie I, Poznań 2006
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-60517-08-8
ISBN 978-83-60517-07-9
Nakład: 250 egz.
ss. 92

Opracowanie poświęcono strukturze zunifikowanej, przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. Autor podważa ugruntowane, potoczne i powszechne poglądy na temat rozbiorów. Zasadniczymi problemami jakich opracowanie dotyczy są: status Księstwa Inflanckiego oraz Księstwa Kurlandzkiego wobec pierwszej Rzeczpospolitej; podmiotowe relacje państw polskiego i litewskiego w jej ramach; wreszcie wynikające z nich rozszerzenie, co, komu, który zaborca odebrał w kolejnych rozbiorach z lat 1772 - 1795.

Nakład wyczerpany
Spis treści